Starazolin Alergia krople do oczu roztwór 1mg

21,98

Opis

Ulotka doczona do opakowania: informacja dla pacjentaStarazolin Alergia, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwrOlopatadinumNaley uwanie zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona informacje wane dla pacjenta.Lek ten naley zawsze stosowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedug zalece lekarza lub farmaceuty.- Naley zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby mc j ponownie przeczyta.- Jeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, naley zwrci si do farmaceuty.- Jeli u pacjenta wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie moliwe objawy niepodane niewymienione w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielgniarce. Patrz punkt 4.- Jeli po upywie 3 dni nie nastpia poprawa lub pacjent czuje si gorzej, naley skontaktowa si z lekarzem.1. Co to jest lek Starazolin Alergia i w jakim celu si go stosujeLek Starazolin Alergia jest przeznaczony do leczenia objaww ocznych (wid, zawienie, zaczerwienienie, obrzk powiek i spojwek) u pacjentw z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojwek.Lek moe by stosowany tylko u osb dorosych.Alergiczne zapalenie spojwek. Niektre substancje (alergeny), takie jak pyki rolin, kurz domowy lub sier zwierzt mog powodowa reakcje uczuleniowe, objawiajce si widem, zaczerwienieniem, zawieniem, a take obrzkiem powierzchni oka (bez zaburze widzenia). Objawy te wystpuj nagle, maj ostry i przemijajcy przebieg. Czsto towarzysz im wodnisty katar i kichanie lub swdzenie w nosie i w uszach.W przypadku wspistnienia objaww ze strony nosa (katar, kichanie, wid) podanie leku Starazolin Alergia do oka zmniejsza ich nasilenie.Starazolin Alergia jest lekiem przeciwalergicznym stosowanym do oczu. Jego dziaanie polega na zmniejszaniu nasilenia reakcji uczuleniowych.2. Informacje wane przed zastosowaniem leku Starazolin AlergiaKiedy nie stosowa leku Starazolin Alergia jeli pacjent ma uczulenie na olopatadyn lub ktrykolwiek z pozostaych skadnikw tego leku (wymienionych w punkcie 6).Ostrzeenia i rodki ostronociW razie braku poprawy lub pogorszenia si objaww w cigu trzech dni od rozpoczcia stosowania leku naley skonsultowa si z lekarzem.Naley przerwa leczenie i niezwocznie skontaktowa si z lekarzem jeli wystpi jakiekolwiek objawy reakcji nadwraliwoci, w tym problemy z oddychaniem, obrzk garda lub twarzy. W przypadku cikiej reakcji alergicznej konieczne moe by natychmiastowe leczenie dorane.Naley wyj soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku Starazolin Alergia i odczeka co najmniej 15 minut przed ich ponownym zaoeniem.Dzieci i modzieLeku Starazolin Alergia nie naley stosowa u dzieci i modziey w wieku poniej 18 lat.Lek Starazolin Alergia a inne lekiNaley powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a take o lekach, ktre pacjent planuje stosowa.Jeli pacjent stosuje jednoczenie inne krople lub maci podawane do oczu, naley zachowa co najmniej 5 minut przerwy pomidzy podaniami kolejnych lekw. Maci do oczu naley stosowa na kocu.Cia i karmienie piersiJeli pacjentka przypuszcza, e moe by w ciy lub gdy planuje mie dziecko, powinna poradzi si lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie naley stosowa leku Starazolin Alergia w czasie ciy ani podczas karmienia piersi.Prowadzenie pojazdw i obsugiwanie maszynPrzez pewien czas po zakropleniu leku Starazolin Alergia widzenie moe by niewyrane. Nie naley prowadzi pojazdw lub obsugiwa maszyn a do poprawy stanu widzenia.3. Jak stosowa lek Starazolin AlergiaTen lek naley zawsze stosowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedug zalece lekarza lub farmaceuty. W razie wtpliwoci naley zwrci si do lekarza lub farmaceuty.Lek stosuje si miejscowo do worka spojwkowego.Przed zastosowaniem leku naley wyj soczewki kontaktowe i odczeka co najmniej 15 minut przed ich ponownym zaoeniem.DoroliZalecana dawka to:Jedna kropla do oka lub oczu, dwa razy na dob – rano i wieczorem. Naley zachowa co najmniej 8 godzin przerwy pomidzy zakropleniem dawek.Krople naley stosowa zgodnie z podanym powyej dawkowaniem o ile lekarz nie zaleci innego dawkowania. W przypadku braku poprawy lub pogorszenia si objaww w cigu trzech dni od rozpoczcia stosowania leku naley skonsultowa si z lekarzem. Czas leczenia wynosi do dwch tygodni. O ile jest to niezbdne, leczenie mona kontynuowa przez okres do czterech miesicy po konsultacji lekarskiej. Nie naley stosowa leku duej ni 4 miesice.Starazolin Alergia naley podawa wycznie do oczu.Dzieci i modzieLeku Starazolin Alergia nie naley stosowa u dzieci i modziey w wieku poniej 18 lat.Starazolin Alergia to sterylny roztwr, ktry nie zawiera rodkw konserwujcych. Patrz punkt 6. Jak wyglda lek Starazolin Alergia i co zawiera opakowanie.Przed zakropleniem kropli do oczu:- W przypadku pierwszego uycia, przed podaniem kropli do oka, pacjent powinien wyprbowa uycie butelki z kroplomierzem, ciskajc j powoli, a jedna kropla zostanie wypuszczona z butelki. Naley to zrobi z dala od oka.- Jeeli pacjent jest pewny, e potrafi zakropli pojedyncz kropl leku, powinien przyj najbardziej komfortow pozycj do jej zakroplenia (moe siedzie, lee na plecach albo stan przed lustrem).Instrukcja stosowania:1. Przed zakropleniem leku naley dokadnie umy rce.2. Jeli opakowanie lub butelka s uszkodzone leku nie naley stosowa.3. Przed pierwszym uyciem kropli naley odkrci zakrtk po upewnieniu si, e piercie gwarancyjny na zakrtce jest nieprzerwany. Podczas odkrcania bdzie odczuwalny lekki opr, dopki piercie si nie przerwie (rysunek 1.).4. Jeli piercie gwarancyjny jest poluzowany, naley usun go przed zastosowaniem leku, poniewa moe wpa do oka i wywoa obraenia.5. Gow naley odchyli do tyu, a nastpnie palcem delikatnie odcign powiek ku doowi, tak by midzy gak oczn a powiek utworzya si kieszonka (rysunek 2.). Naley unika kontaktu kocwki kroplomierza z okiem, powiekami czy palcami.6. Zakropli jedn kropl naciskajc powoli butelk (rysunek 3.). Butelk naley delikatnie cisn w rodkowej czci, tak aby kropla dostaa si do oka pacjenta. Naley pamita, e moe by kilka sekund opnienia pomidzy ciniciem butelki, a uwolnieniem kropli. Nie naley zbyt mocno ciska butelki. W przypadku jakichkolwiek wtpliwoci dotyczcych stosowania leku, pacjent powinien skonsultowa si z farmaceut.7. Jeli lekarz zaleci stosowanie kropli do drugiego oka, naley powtrzy czynnoci z punktu 5. i 6.8. Po uyciu a przed zamkniciem butelki, w celu usunicia pozostaoci pynu z kocwki naley wstrzsn butelk w d nie dotykajc kocwki kroplomierza w celu usunicia pynu pozostaego na kocwce kroplomierza. Jest to konieczne w celu zapewnienia moliwoci zakroplenia kolejnych kropli. Bezporednio po uyciu dokadnie zakrci butelk (rysunek 4.).Jeli kropla nie trafi do oka prb zakroplenia naley powtrzy.Zastosowanie wikszej ni zalecana dawki leku Starazolin AlergiaW przypadku zastosowania wikszej ni zalecana dawki leku Starazolin Alergia, naley przemy oko (oczy) letni wod. Nie zakrapla nastpnych kropli do czasu nadejcia pory podania kolejnej dawki leku.Pominicie zastosowania leku Starazolin Alergia W przypadku pominicia zastosowania leku Starazolin Alergia, naley moliwie najszybciej zakropli do oka jedn kropl, a pniej powrci do normalnego, ustalonego sposobu dawkowania. Jeeli do podania kolejnej dawki leku pozostao niewiele czasu, naley pomin dawk, o ktrej zapomniano i kontynuowa leczenie wedug zaleconego schematu dawkowania. Nie naley stosowa dawki podwjnej w celu uzupenienia pominitej dawki.W razie jakichkolwiek dalszych wtpliwoci zwizanych ze stosowaniem tego leku naley zwrci si do lekarza lub farmaceuty.4. Moliwe dziaania niepodaneJak kady lek, lek ten moe powodowa dziaania niepodane, chocia nie u kadego one wystpi.Naley przerwa leczenie i niezwocznie skontaktowa si z lekarzem lub Oddziaem Ratunkowym najbliszego szpitala jeli wystpi jakiekolwiek objawy reakcji nadwraliwoci, w tym problemy z oddychaniem, obrzk garda lub twarzy.W przypadku cikiej reakcji alergicznej konieczne moe by natychmiastowe leczenie dorane.W trakcie stosowania leku Starazolin Alergia zaobserwowano nastpujce dziaania niepodane:Czsto (wystpuj u mniej ni 1 na 10 pacjentw)Dziaania dotyczce oka: bl oka, podranienie oka, sucho oka, nietypowe odczucia wewntrz oka.Objawy oglne: ble gowy, nieprzyjemny smak w ustach, sucho bony luzowej nosa, zmczenie.Niezbyt czsto (wystpuj u mniej ni 1 na 100 pacjentw)Dziaania dotyczce oka: zaburzenia rogwki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia, wydzielina z oka, nadwraliwo na wiato, niewyrane lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, wid oka, zaburzenia spojwek, uczucie obecnoci ciaa obcego w oku, zwikszone wytwarzanie ez, zaczerwienienie lub obrzk powiek, nieprawidowoci w obrbie powiek, zaczerwienienie oka.Objawy oglne: zapalenie bony luzowej nosa, zawroty gowy, nieprawidowe lub upoledzone czucie, zapalenie skry (kontaktowe), uczucie pieczenia skry, sucho skry.Czsto nieznana (nie moe by okrelona na podstawie dostpnych danych)Dziaania dotyczce oka: obrzk rogwki, obrzk oka, zapalenie spojwek, zmiana wielkoci renicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek.Objawy oglne: nadwraliwo, obrzk twarzy, senno, duszno, zapalenie zatok, nudnoci, wymioty, zapalenie skry i jej zaczerwienienie, oglne osabienie, ze samopoczucie.U pacjentw ze znacznie uszkodzon przedni, przezroczyst warstw oka (rogwk), bardzo rzadko obserwowano mtne plamy na rogwce spowodowane przez odkadanie si wapnia w trakcie leczenia.Zgaszanie dziaa niepodanychJeli wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie objawy niepodane niewymienione w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dziaania niepodane mona zgasza bezporednio do Departamentu Monitorowania Niepodanych Dziaa Produktw Leczniczych Urzdu Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw BiobjczychAl. Jerozolimskie 181C02-222 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.plDziaania niepodane mona zgasza rwnie podmiotowi odpowiedzialnemu.Dziki zgaszaniu dziaa niepodanych mona bdzie zgromadzi wicej informacji na temat bezpieczestwa stosowania leku.5. Jak przechowywa lek Starazolin AlergiaPrzechowywa w temperaturze poniej 30C.Lek naley przechowywa w miejscu niewidocznym i niedostpnym dla dzieci.Nie stosowa tego leku po upywie terminu wanoci zamieszczonego na pudeku i butelce po EXP. Termin wanoci oznacza ostatni dzie podanego miesica.Okres wanoci po pierwszym otwarciu butelki: 90 dni.Po tym czasie butelk naley wyrzuci i zacz uywa nastpn butelk leku.Dat otwarcia butelki naley zapisa na pudeku.Lekw nie naley wyrzuca do kanalizacji ani domowych pojemnikw na odpadki. Naley zapyta farmaceut, jak usun leki, ktrych si ju nie uywa. Takie postpowanie pomoe chroni rodowisko.6. Zawarto opakowania i inne informacjeCo zawiera lek Starazolin Alergia- Substancj czynn leku jest olopatadyna (w postaci olopatadyny chlorowodorku). Kady ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku).- Pozostae skadniki to: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, polisorbat 80, kwas solny rozcieczony (do ustalenia pH), woda wysokooczyszczona.Jak wyglda lek Starazolin Alergia i co zawiera opakowaniePrzezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwr.Lek dostpny jest w biaych butelkach 5 ml (LDPE), z wielodawkowym kroplomierzem (HDPE) zapobiegajcym zanieczyszczeniu roztworu bakteriami dziki systemowi skadajcemu si z silikonowej membrany i filtrowaniu powietrza zasysanego do butelki, z zakrtk z HDPE z piercieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudeku.Lek Starazolin Alergia jest dostpny w opakowaniu zawierajcym 1 butelk.Podmiot odpowiedzialny i wytwrcaWarszawskie Zakady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/2401-207 WarszawaW celu uzyskania bardziej szczegowych informacji naley zwrci si do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:Warszawskie Zakady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/2401-207 Warszawatel. 22 691 39 00Dodatkowe informacjePrzed uyciem zapoznaj si z ulotk, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych, dawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego bd skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu.

 

tabletki na wlosy
, odżywka do włosów dla dzieci ułatwiająca rozczesywanie
, wit d3 lek
, ból gardła tabletki
, preparaty na ciemieniuchę
, cykl menstruacyjny
, termometr owulacyjny
, tycie po rzuceniu palenia
, alpa
, korzeń pietruszki
, urosal
, pozycje erotyczne
, sad owocowy

http://myortho.com.pl/dlaczego-prostowanie-zebow-jest-konieczne.html

 

(0)